Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie SAFETYon.pl

 

Wstęp

Regulamin Platformy Edukacyjnej (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: safetyon.pl oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) zasady świadczenia usług przez usługodawcę Piotra Sowę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IGNATUS ASC Piotr Sowa z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Marii Konopnickiej 31B/2, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 854-232-37-26 (zwany dalej „Usługodawcą”) 

I. Wyjaśnienie pojęć

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą̨ miały poniżej przedstawione znaczenie:
2. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
3. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu Usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
5. Usługi świadczone drogą elektroniczną lub Usługi – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
7. Platforma Edukacyjna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://safetyon.pl zawierający produkty cyfrowe oraz informacje prezentujące wartość merytoryczną.
8. Produkt cyfrowy – produkty o wartości merytorycznej takie jak: pliki i treści udostępnianych dokumentów, nagrania audio i video, materiały będące częścią szkoleń/kursów, e-booki, artykuły, teksty, prezentacje szkoleniowe,
9. Szkolenie/kurs – zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki udostępnionych na Platformie Edukacyjnej.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem sklepu dostępnego na Platformie Edukacyjnej.
11. Użytkownik – osoba, która posiada Konto Użytkownika założone na Platformie Edukacyjnej w tym Usługobiorca, osoby posiadające Konto Użytkownika korzystającego z Usług zamówionych przez Usługobiorcę oraz Klient e-sklepu.
12. Płatna część Platformy Edukacyjnej (płatne zasoby cyfrowe)– produkty cyfrowe, szkolenia/kursy dostępne tylko w ramach płatnej Subskrypcji lub przyznanych bonów rabatowych.
13. Subskrypcja – prawne zobowiązanie do nabycia oraz prawo do korzystania z określonej Usługi świadczonej przez okres i w zakresie wynikającym z treści Zamówienia.
14. Konto Użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność przypisana do Użytkownika umożliwiająca po zalogowaniu za pośrednictwem danych dostępowych korzystanie z Platformy Edukacyjnej oraz innych funkcjonalności e-sklepu.
15. e-Sklep – sklep internetowy (wydzielona funkcjonalność) mieszczący się pod adresem safetyon.pl, którego regulamin dostępny jest pod adresem: safetyon.pl/regulamin-sklepu
16. Klient e-Sklepu – podmiot, o którym mowa regulaminie e-Sklepu, który korzysta z funkcji e-Sklepu.
17. Utwór – Produkt Cyfrowy, materiały merytoryczne opublikowane na Platformie Edukacyjnej
18. Licencja – prawo do wykorzystania Utworu, udzielone na zasadach opisanych w Regulaminie,.
19. Twórca – autor Utworu, w tym Usługodawca.

l

II. Zawieranie umowy i zakończenie świadczenia Usług

1. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://safetyon.pl, w siedzibie Usługodawcy oraz przesyłana na żądanie drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
3. Wyrażenie akceptacji Regulaminu podczas składania zamówienia oznacza pełną akceptację warunków Regulaminu.
4. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług bezpłatnych lub złożenie zamówienia na Usługi płatne, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu.
6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi i rozwiązać umowę z zachowaniem prawa i zobowiązań wynikających z Licencji.
7. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt @ safetyon.pl. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy.
8. Zasady rozwiązania Umowy zależne są od rodzaju Usługi i są opisane w niniejszym Regulaminie.
9. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy – pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
10. W chwili opłacenia lub uruchomienia Subskrypcji Dostępu do Płatnej części Platformy Edukacyjnej Usługobiorca odstępuje od przysługującego mu prawa zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną, ponieważ świadczenie usług rozpoczyna się automatycznie przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie.
11. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12. Po złożenia zamówienia Usługobiorca może dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:
   12.1. samodzielną zmianę danych po zalogowaniu na Konto Użytkownika (jeżeli zostało utworzone),
   12.2. wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy.

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. Usługi o których mowa w Regulaminie świadczone są za pomocą Środków komunikacji elektronicznej.
2. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
   2.1. Wykorzystanie urządzenia komputerowego wyposażonego w aktualną i poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową podłączonego do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 4 Mb/s;
       2.2. Uzyskanie połączenia z siecią Internet za pomocą poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej.
       2.3. posiadanie aktywnej poczty e-mail.
2.4 Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem Usług, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed działaniem szkodliwego oprogramowania i możliwości przechwycenia danych dostępowych do Platformy Edukacyjnej. 

e

IV. Zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej następujące Usługi:
       1.1. Prowadzenie Konta Użytkownika,
       1.2. Subskrypcja Dostępu do Płatnej części Platformy Edukacyjnej (płatnych zasobów), która w zależności od wybranej przez Usługobiorcę opcji umożliwia:
          1.2.1. dostęp do bazy produktów cyfrowych,
          1.2.2. dostęp do narzędzia szkoleniowego umożliwiającego realizację szkoleń/kursów we własnym zakresie,
      1.3. Wysyłanie drogą elektroniczną biuletynu.
      1.4. Pozostałe Usługi zamawiane za pośrednictwem e-sklepu na zasadach opisanych w poszczególnych kartach produktów.

IV. A. Prowadzenie Konta Użytkownika

1. Usługobiorca może założyć w Platformie Edukacyjnej nieodpłatne Konto Użytkownika przypisane do niego samego jeśli występuje jako osoba fizyczna lub podmiotu, który reprezentuje.
2. W wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, Usługodawca może utworzyć odrębne Konto Użytkownika dedykowane dla pracownika podmiotu Usługobiorcy.
3. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne dla Klienta E-sklepu i pozwala mu na skorzystanie z dodatkowych funkcji e-Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, ponowne pobieranie produktów cyfrowych, a także samodzielną edycję danych Użytkownika na Koncie użytkownika.
4. Założenie Konta Użytkownika jest niezbędne, aby skorzystać z Subskrypcji Dostępu do płatnej części Platformy Edukacyjnej w związku z tym złożenie zamówienia na Subskrypcję skutkuje automatycznym założeniem Konta użytkownika.
5. Konto Użytkownika zakłada się przez wypełnienie właściwego pola rejestracyjnego podczas składania zamówienia w e-Sklepie z użyciem prawdziwych danych osobowych Użytkownika.
6. Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.
7. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Usługobiorca powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: kontakt@safetyon.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
9. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika po bezczynności (braku korzystania z Konta Użytkownika przez Użytkownika) trwającej nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy, pod warunkiem wcześniejszego wygaśnięcia wszystkich płatnych Subskrypcji przypisanych do Konta Użytkownika.
10. Usunięcie Konta Użytkownika jest jednocześnie zakończeniem świadczenia wszelkich Usług, z wyjątkiem Usługi wysyłania drogą elektroniczną biuletynu, o których mowa w Regulaminie.

IV.B Dostęp do płatnej części Platformy Edukacyjnej

 1. Niezbędnym warunkiem korzystania z Usługi Dostępu do płatnej części Platformy Edukacyjnej jest posiadanie Konta Użytkownika oraz zamówienie Subskrypcji.
2. W ramach Subskrypcji Dostępu do płatnej części Platformy Edukacyjnej Usługodawca w zależności od zakresu zamówionej Subskrypcji świadczy Usługi polegające na:
    2.1. udostępnianiu narzędzia szkoleniowego umożliwiającego realizację szkoleń/kursów we własnym zakresie przez Usługobiorcę oraz ewentualnego Użytkownika, korzystającego z Usług zamówionych przez Usługobiorcę,
      2.2. udostępnianiu bazy produktów cyfrowych zawartych na Platformie Edukacyjnej.
3. Uruchomienie Subskrypcji następuje w chwili złożenia zamówienia na Subskrypcję za pośrednictwem funkcjonalności e-sklepu oraz jej opłacenia.
4. Wybór zakresu Subskrypcji dokonywany jest przez Usługobiorcę w procesie składania zamówienia poprzez dodanie do koszyka odpowiedniego produktu.
5. Usługi świadczone w ramach zamówionej Subskrypcji świadczone są przez czas określony, odpowiadający zakupionemu okresowi subskrypcji.
6. Subskrypcja wygasa z upływem wykupionego okresu Subskrypcji, chyba że Usługobiorca zamówi Subskrypcję na kolejny okres Subskrypcji.
7. Płatność w ramach Subskrypcji dokonywana jest z góry na początku okresu Subskrypcji.
8. Subskrypcje nie odnawiają się automatycznie, w związku z tym Usługodawca nie nalicza opłat za Subskrypcję po jej wygaśnięciu.
9. Usługobiorca czy Użytkownik korzystający z Usług zamówionych przez Usługobiorcę, nie może wnosić roszczeń dostępu do zasobów Platformy Edukacyjnej (Usług lub produktów cyfrowych), które nie zostały ujęte w opisie zamawianej przez Usługobiorcę Subskrypcji.
10. Produkty cyfrowe oraz Szkolenia/kursy dostępne są po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

Udostępnianie bazy Produktów cyfrowych

11. Usługa udostępniania bazy produktów cyfrowych jest dostępna po złożeniu zamówienia na Subskrypcję, w ramach której jest ta Usługa realizowana.
12. Usługa polega na udostępnianiu płatnych zasobów Płatnej części Platformy Edukacyjnej w postaci Produktów Cyfrowych, które Użytkownik może pobrać na swoje urządzenie i wykorzystywać zgodnie z zasadami udzielonej przez Usługodawcę Licencji.

 

Udostępnianie narzędzia szkoleniowego umożliwiającego realizację szkoleń/kursów we własnym zakresie

13. Usługa udostępniania narzędzia szkoleniowego umożliwiającego realizację szkoleń/kursów we własnym zakresie jest dostępna po złożeniu zamówienia na Subskrypcję, w ramach której jest ta Usługa realizowana.
14. Usługa, o której mowa w punkcie powyżej polega na umożliwieniu realizacji szkolenia, które polega na prezentacji Użytkownikowi treści oraz zgodnie z opisem szkolenia ewentualnych prezentacji video, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący dany zakres wiedzy.
15. Jeżeli w opisie szkolenia nie wskazano inaczej szkolenia odbywają się bez udziału osobistego instruktorów.
16. Warunkiem zaliczenia szkolenia/kursu może być ilość wyświetlonych przez Użytkownika lekcji, zaliczenie testu ze zdobytej wiedzy lub zrealizowanie pracy zaliczeniowej ocenianej przez instruktorów Platformy Edukacyjnej.
17. Warunki zaliczenia szkolenia/kursu uszczegółowione są w opisie kursu.
18. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu, Użytkownik nie zalicza szkolenia/kursu oraz nie otrzymuje – jeżeli został przewidziany- certyfikatu ukończenia szkolenia.
19. Warunkiem otrzymaniu certyfikatu ze szkolenia jest zaliczenie szkolenia/kursu, w którego opisie wskazano na możliwość otrzymania certyfikatu.
20. Użytkownik, po ukończeniu testu z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat możliwy do pobrania w panelu szkoleniowym dostępnym po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

IV.C. Biuletyn elektroniczny

1. Zamówienie Subskrypcji Biuletynu wysyłanego drogą elektroniczną jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę odbywa się w trakcie składania zamówienia, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub przesłanie prośby z wykorzystaniem formularza zamawiania newslettera.
2. Subskrypcja Biuletynu wysyłanego drogą elektroniczną jest bezpłatna.
3. Zgoda na Subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Usługi Wysyłania drogą elektroniczną biuletynu.
4. Oświadczenie, o rezygnacji z Subskrypcji, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub kliknięcie w link rezygnacyjny umieszczony w stopce przesyłanego biuletynu.

|

V. Licencja

1. Z chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej, bez prawa do sublicencji, na korzystanie ze wszystkich produktów cyfrowych udostępnionych Usługobiorcy w ramach Platformy Edukacyjnej, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie.
2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w której w ramach Platformy Edukacyjnej pierwszy raz został udostępniony Produkt cyfrowy lub inny materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), bez względu na formę jego utrwalenia.
3. Z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w pkt. 4 Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
      3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
    3.2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publikowanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenia do pamięci komputerów Usługobiorcy oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych,
    3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie, odtworzenie a także dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań.
4. Ograniczenia Licencyjne do wykorzystywania utworu:
    4.1. Utwory mogą być wykorzystywane jedynie na potrzeby Usługobiorcy do celów wewnątrzorganizacyjnych w ramach podmiotu, który opłacił subskrypcję Platformy Edukacyjnej;
      4.2. Bezwzględnie zabrania się sprzedaży, wynajmu, dzierżawienia, odsprzedaży utworu;
     4.3. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania utworu podmiotom trzecim, chyba że dany utwór został przez Twórcę do tego przeznaczony.
5. Usługodawca oraz Twórca nie ponoszą odpowiedzialności względem Usługobiorcy/Subskrybenta za szkody powstałe w wyniku użytkowania Produktu cyfrowego w sposób niewłaściwy, niezgodny z ich przeznaczeniem, sprzeczny z udzielonymi instrukcjami, nieodpowiadający kontekstowi do jakiego Produkt Cyfrowy został przygotowany, niezgodny ze stanem faktycznym i rzeczywistymi potrzebami Usługobiorcy.
6. W przypadku naruszenia warunków Licencji, w szczególności w przypadku nieuprawnionego udostępniania przez Usługobiorcę osobom trzecim utworów udostępnionych Usługobiorcy w ramach Licencji, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną wysokości 7000 zł, za każdy przypadek naruszenia, bez dodatkowego wezwania, na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej wystawionej przez Usługodawcę.
7. Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia od Usługobiorcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną w pkt. 6 karę umowną.

r

VI. Zawieszenie usług i wypowiedzenie umowy

1. Usługodawca może bez uprzedniego poinformowania Usługobiorcy zawiesić świadczenie usług, usunąć Konto Użytkownika, a także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku następującego działania dokonanego przez Usługobiorcę lub Użytkownika korzystającego z Usług zamówionych przez Usługobiorcę:
       1.1. istotnego naruszenia Regulaminu,
    1.2. udostępniania osobom trzecim danych dostępowych do konta Użytkownika (loginu i hasła), a także umożliwienie korzystania z Platformy Edukacyjnej osobom trzecim,
       1.3. próby naruszenia bezpieczeństwa Platformy Edukacyjnej,
      1.4. wykorzystywania usług i Produktów Cyfrowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
    1.5. naruszenia warunków udzielonej Licencji – takim przypadku wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi jest równoznaczne z wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym Licencji.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w zakresie działania i funkcjonalności Platformy Edukacyjnej.
3. Reklamacje w należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@safetyon.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcę oraz dane kontaktowe (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Zgłoszenie może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Usługobiorcą.
5. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Usługobiorcę o wyniku postępowania reklamacyjnego.
6. Niepoinformowanie Usługobiorcy w terminie 14 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
7. Usługodawca ma prawo dokonać przerwy w dostarczaniu usług, jeżeli:
       7.1. Jest to niezbędne do konserwacji systemów i serwerów utrzymujących działanie Platformy Edukacyjnej;
       7.2. Jest to niezbędne do przeciwdziałania incydentom i naruszeniom bezpieczeństwa;
       7.3. wynika to, z przerw w dostawie Usługi przez zewnętrznego dostawcę usług.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub uruchamiania nowych Usług.
4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.
5. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.
6. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usług, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@safetyon.pl
7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2020roku.